Ga naar hoofdinhoud

Privacyverklaring

Het Expertisecentrum Ontwikkelingsondersteuning Prematuren (afgekort EOP-nl) is gevestigd aan de Meibergdreef 9, 1105 AZ Amsterdam. Het is een privaatrechtelijke rechtspersoon handelend onder de naam AMC Fpe B.V. en is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 59484993. 

U kunt contact opnemen met EOP-nl via expertisecentrumprematuren@amc.uva.nl of  020 - 566 40 49.

EOP-nl ontplooit verschillende activiteiten: 

 • Wij coördineren de implementatie, uitvoering en kwaliteitsborging van het TOP programma: een preventief interventieprogramma voor te vroeg geboren kinderen en hun ouders. 
 • Wij verzorgen onderwijs aan zorgprofessionals die werken met prematuur geboren kinderen.
 • Wij doen onderzoek naar en bevorderen innovatie van ondersteuning van te vroeg geboren kinderen en hun ouders. 

Het waarborgen van uw privacy en het zorgvuldig omgaan met vertrouwelijke informatie van kinderen en hun ouders, medewerkers, cursisten en websitebezoekers zijn voorwaarden voor het uitvoeren van onze activiteiten. EOP-nl zet zich in om uw persoonlijke informatie (hierna- 'persoonsgegevens') te beschermen in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere toepasselijke privacy- en gezondheidsregelgeving. EOP-nl maakt hierbij gebruik van het advies van de Functionaris Gegevensbescherming van het AMC. 

Voor websitebezoekers

EOP-nl gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Voor kinderen en hun ouders/vertegenwoordigers die deelnemen aan het TOP-programma

EOP-nl verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend nadat u daar toestemming voor hebt gegeven, zodat u deel kunt nemen aan het TOP-programma. Uw TOP-kinderfysiotherapeut heeft de opdracht gekregen om het TOP-programma uit te voeren en zal tijdens het eerste huisbezoek uw toestemming vragen en vastleggen. 

EOP-nl stelt een beveiligd online kinddossier beschikbaar aan u en uw TOP-kinderfysiotherapeut, waarin alle informatie over uw kind wordt opgeslagen. Via de TOP-app geven wij u toegang tot ouderverslagen, beveiligde communicatie met uw TOP-kinderfysiotherapeut, vragenlijsten en informatie over relevante thema’s. Tenslotte zorgen wij voor de vergoeding van de geleverde zorg door uw zorgverzekeraar. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens van u of uw kind die wij voor deze doeleinden verwerken:

Van uw kind

 • Naam
 • Geboortedatum
 • Burgerservicenummer
 • Adres
 • Naam zorgverzekering en polisnummer
 • Geslacht
 • Zwangerschapsduur
 • Geboortegewicht
 • Medische testscores uit het ziekenhuis

Van uzelf

 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Geslacht
 • IP-adres
 • Spreektaal
 • Toestemming voor gebruik beeldmateriaal
 • Toestemming voor gebruik data voor onderzoek

Het kinddossier wordt tot 20 jaar na de 18e verjaardag van uw kind bewaard. Dit is een wettelijk verplichte bewaartermijn.

Voor TOP-kinderfysiotherapeuten

In een beveiligde omgeving op de website www.top-eop.nl kunt u inloggen op uw persoonlijke dossier, waar uw contactinformatie, scholingscertificaten en facturen zijn in te zien en te downloaden. Wijzigingen in persoonsgegevens kunt u doorgeven via expertisecentrumprematuren@amsterdamumc.nl.

Voor het uitvoeren van de Overeenkomst van Opdracht tussen u en EOP-nl worden de volgende persoonsgegevens verwerkt: 

 • Naam
 • AGB-code
 • Behandeldata
 • Pasfoto
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer

Zodra de Overeenkomst van Opdracht eindigt worden uw persoonsgegevens van het openbare deel van de website verwijderd. Facturen en scholingscertificaten worden 7 jaar door EOP-nl bewaard. 

Voor cursisten

In een beveiligde omgeving op de website www.top-eop.nl kunt u inloggen op uw persoonlijke leeromgeving, waar uw contactinformatie, ingeleverde opdrachten en scholingscertificaten zijn in te zien en te downloaden. Wijzigingen in persoonsgegevens kunt u doorgeven via opleidingtopprogramma@amsterdamumc.nl. Ingebracht casuïstiekmateriaal zal niet aan derden worden verstrekt. Voor het uitvoeren van de Opleidingsovereenkomst tussen u en EOP-nl worden de volgende persoonsgegevens verwerkt: 

 • Naam
 • E-mailadres
 • Woonplaats
 • Adres (in geval van een eenmanszaak)

EOP-nl verwijdert deze gegevens na het eindigen van de Opleidingsovereenkomst, tenzij aansluitend een Overeenkomst van Opdracht wordt aangegaan. Scholingscertificaten worden 7 jaar bewaard. 

Tijdens praktijkopdrachten worden foto’s en video-opnames van gezinnen gemaakt. Hiervoor is aanvullende schriftelijke toestemming van de betrokken ouders/vertegenwoordigers vereist. Cursisten zijn zelf verantwoordelijk voor het documenteren van deze toestemming en het beschermen van de persoonsgegevens en privacy van de deelnemende gezinnen. EOP-nl neemt geen verantwoordelijkheid voor eventuele schending van de privacy als gevolg van onzorgvuldigheid van een cursist.

Gegevens delen met derden

EOP-nl deelt uw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventueel wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken (de 'subverwerkers'), sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. EOP-nl blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. EOP-nl verstrekt uw persoonsgegevens niet aan andere derden, tenzij u hier nadrukkelijk toestemming voor hebt gegeven.

De subverwerkers van EOP-nl zijn:

 • NICE Innovations B.V./softwareleverancier van het kinddossier met TOP-app en Ouderportaal
 • RAM Infotechnology B.V./cloudleverancier/serverhosting voor NICE Innovations B.V.
 • AMC Medical Research B.V./softwareleverancier van KLIK, een online omgeving voor het invullen van medische vragenlijsten
 • ZIGT Mediabureau B.V./websitehosting
 • Avetica B.V./online persoonlijke omgeving voor TOP-kinderfysiotherapeut en/of cursisten
 • Sonic Foundry International B.V./beveiligde opslag van filmmateriaal voor opleidingsdoeleinden
 • Vecozo B.V./declaratie van TOP-programma bij zorgverzekeraars
 • Vektis C.V./registreren van werkrelatie van TOP-kinderfysiotherapeut met EOP-nl
 • Directoraat Administratieve Dienstverlening (onderdeel van AMC)/boekhouding EOP-nl

Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door EOP-nl. Ten slotte heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben opgeslagen in een computerbestand naar u of een andere door u genoemde organisatie te sturen.

Wilt u gebruikmaken van uw recht op bezwaar of uw recht op gegevensoverdraagbaarheid, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar expertisecentrumprematuren@amsterdamumc.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak ter bescherming van uw privacy op deze kopie uw pasfoto, het nummer van het identiteitsbewijs, en uw burgerservicenummer (BSN) zwart. Wij zullen zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Ten slotte

EOP-nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via expertisecentrumprematuren@amsterdamumc.nl.