Ga naar hoofdinhoud

Algemene voorwaarden TOP-app

Welkom bij de TOP-app van het EOP-nl. EOP-nl staat voor Expertisecentrum Ontwikkelingsondersteuning Prematuren Nederland. EOP-nl staat als zelfstandige organisatie onder AMC Facultatieve Prestatie Eerstelijnszorg B.V. geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 59484993. Het EOP-nl is een dochteronderneming van Amsterdam UMC, gevestigd op Meibergdreef 9, 1105 AZ te Amsterdam.

Via de TOP-app bieden wij belangrijke informatie op een overzichtelijke manier voor u aan op het moment wanneer u het nodig heeft.

De app is speciaal ingericht voor gebruik door de TOP-kinderfysiotherapeuten verbonden aan het EOP-nl en voor de ouders die deelnemen aan het TOP-programma.

Voor het gebruik van de TOP-app zouden wij graag enkele afspraken met u maken.

Doel

De TOP-app heeft drie doelen:

 1. Het bieden van een beveiligde omgeving om met uw TOP-therapeut te communiceren.
 2. Het bieden van een beveiligde omgeving waarin u informatie die voor uw kind van belang is, kunt raadplegen. Zo is het mogelijk om documenten die de TOP-therapeut opslaat te kunnen inzien, zoals het ouderverslag.
 3. Het verzamelen van gegevens die het TOP-programma ondersteunen. Deze gegevens zijn soms in het belang van uw eigen kind en soms in het belang van de hele doelgroep en ter verbetering van het TOP-programma, zoals uw ervaringen met het TOP-programma.

Aandachtspunten ouders

 1. Het is belangrijk om te weten dat de app een persoonlijke omgeving is. Andere TOP-therapeuten, andere ouders of derden kunnen uw gegevens niet inzien.
 2. EOP-nl zorgt voor een optimaal beveiligde omgeving voor de data, waarbij wordt voldaan aan de wetgeving ten aanzien van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Voor de gevolgen van het delen van informatie uit uw TOP-app kan EOP-nl niet verantwoordelijk worden gehouden. Als u het ouderverslag bijvoorbeeld downloadt en wilt delen met anderen, dan is dat uw eigen verantwoordelijkheid.
 3. De database wordt door een externe leverancier beheerd. Deze kan alleen op ons uitdrukkelijk verzoek gegevens verwijderen.
 4. Voor gebruik van gegevens en het doeleinde waarvoor deze worden gebruikt, wordt u vooraf expliciet om toestemming gevraagd. Bij gebruik zijn de gegevens niet herleidbaar naar uw persoon.
 5. De opgeslagen medische gegevens worden 20 jaar na de 18everjaardag van uw kind bewaard in de database op grond van de wet WGBO (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst).
 6. Uw account blijft na einde van deelname aan het TOP-programma maximaal 6 maanden actief. Daarna kunt u niet meer gebruik maken van de app. U krijgt hierover tijdig een melding, via het door u gebruikte e-mailadres in de app, zodat u de mogelijkheid heeft om gegevens veilig op te slaan. Indien u toch op een later moment gegevens wil inzien, dan kunt u een verzoek indienen bij expertisecentrumprematuren@amsterdamumc.nl.
 7. Niets uit deze app mag gekopieerd dan wel overgenomen worden of geciteerd worden, anders dan voor persoonlijk gebruik, zonder schriftelijke toestemming van het EOP-nl.
 8. De informatie/artikelen die in de app beschikbaar worden gesteld zijn met zorg samengesteld. Mochten er fouten of onvolledigheden ingeslopen zijn, dan kunt u hier geen rechten aan ontlenen. Wel is uw melding hiervan welkom. Neemt u in dat geval contact op per mail met expertisecentrumprematuren@amsterdamumc.nl onder vermelding van “Melding TOP-app”.
 9. EOP-nl streeft naar een zo actueel mogelijke content. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie of de inhoud op deze app onvolledig en/of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Vriendelijke groet,
Team EOP-nl