Algemene privacyverklaring

U bezoekt de website www.eop-nl. Met dit Privacy statement informeren wij u over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan.

De AMC Facultatieve prestatie eerstelijns B.V hierna “Expertisecentrum Ontwikkelingsondersteuning Prematuren afgekort tot EOP-nl” is gevestigd aan de Meibergdreef 9, 1105 AZ in Amsterdam en is een privaatrechtelijke rechtspersoon handelend onder naam AMC Fpe B.V. en is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 59484993. Het EOP heeft als voornaamste doelstellingen:

1. het aanbieden van het ToP programma als preventieve paramedische interventie bij te vroeg geboren kinderen waarbij sprake is van een zwangerschapsduur minder dan 32 weken of een geboortegewicht van minder dan 1500 gram;

2. het verzorgen van onderwijs aan professionals die werkzaam zijn rondom de zorg van prem\turen;

3. het doen van onderzoek en bevorderen van effectieve en doelmatige ondersteuning van het te vroeg geboren kind en hun ouders.

Het waarborgen van de privacy van patiënten, medewerkers, ketenpartners en (website) bezoekers en overige relaties, inclusief het waarborgen van vertrouwelijkheid van informatie is een fundamenteel onderdeel van vorengenoemde doelstelling. In dit kader zet EOP-nl zich in om de bescherming van uw persoonlijke informatie (aangeduid als “persoonsgegevens” te waarborgen in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) en andere toepasselijke privacy- en gezondheidsregelgeving.

Om u via onze website van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat het EOP-nl persoonsgegevens van u verwerkt dat wil zeggen verzamelt, opslaat of anderszins verder verwerkt. Persoonsgegevens zijn gegevens die herleidbaar zijn naar een individu, bijvoorbeeld uw naam of uw emailadres zijn uw persoonsgegevens. Op grond van de Avg is EOP-nl verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot uw persoonsgegevens die EOP-nl via deze website verzamelt en verder verwerkt. In dit kader draagt EOP-nl er zorg voor dat het verzamelen en verder gebruiken van deze persoonsgegevens zorgvuldig geschiedt, in overeenstemming met de van toepassing zijnde privacyregelgeving. Indien u vragen heeft kunt u ons via het emailadres expertisecentrumpramturen@amc.uva.nl benaderen. EOP-nl maakt gebruik van advies ten aanzien van privacy zaken van de Functionaris Gegevensbescherming van het AMC.

In deze online privacyverklaring informeert EOP-nl u over hoe het EOP-nl persoonsgegevens verzamelt, gebruikt, deelt en beschermt, wat uw rechten zijn en hoe u deze kunt uitoefenen. Deze online privacyverklaring geldt alleen voor deze website.

Persoonsgegevens, doelen en bewaartermijnen

EOP-nl verzamelt via deze website alleen persoonsgegevens indien dat nodig is om u gebruik te kunnen laten maken van deze website en via de deze website aangeboden diensten. Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden dan doeleinden waarvoor u deze aan ons verstrekt heeft, tenzij wij u specifieke toestemming verkrijgen voor gebruik voor een ander doel, EOP-nl dient te voldoen aan de wettelijke verplichtingen of indien EOP-nl de persoonsgegevens nodig heeft voor het behartigen van gerechtvaardigde belangen van EOP-nl.

Voorbeelden:

1. Als u ons in een e-mailbericht verzoekt om informatie over EOP-nl of het ToP programma dan zal EOP-nl gebruik maken van uw e-mailadres en andere informatie die u ons verstrekt om te kunnen reageren op uw verzoek.

2. Gerechtvaardigde belangen van het EOP-nl waarvoor uw persoonsgegevens kunnen worden verwerkt zijn: voor optimalisering van de kwaliteit van de dienstverlening, om u te informeren over overige diensten van EOP-nl of ter verdediging van EOP-nl in geval van een klacht of rechtsvordering. De volgende persoonsgegevens verzamelt EOP-nl via deze website voor de hierna te geven doelen:

 

Persoonsgegevens                                                        Doel verwerking

Naam en e-mailadres                                                   Om u de mogelijkheid te bieden om over een

                                                                                              onderwerp een vraag te stellen, in contact te komen

                                                                                              met EOP-nl of om klachten of ervaringen te delen

                                                                                              met EOP-nl

 

Uw IP-adres. Een IP-adres is een nummer            Om communicatie tussen uw computer, telefoon en toegewezen door uw computer wanneer u              de website van EOP-nl mogelijk te maken. IT-

toegang tot internet krijgt.                                         Beveiliging, diagnostische doeleinden, om trends in

                                                                                              het gebruik van de EOP-nl website te houden of

                                                                                              performance analyses uit te voeren.

 

Voornaam, achternaam, werkadres             Om bezoekers te informeren over aanbieders telefoonnummer werk, e-mailadres werk,        van het ToP programma.

persoonlijke foto, AGB-code, KvK nummer,

website werk.

 

In beginsel verzamelt en verwerkt EOP-nl via deze website uw persoonsgegevens alleen:

1. indien u hiermee vrijwillig instemt, doordat u de website bezoekt en/of via de website

    gebruik maakt van diensten van EOP-nl;

2. indien de wet EOP-nl daartoe verplicht; of

3. ter behartiging van gerechtvaardigde belangen van EOP-nl.

 

Indien u niet wilt dat EOP-nl uw persoonsgegevens langer bewerkt, kunt u uw toestemming intrekken. EOP-nl zal dan stoppen met het verwerken van uw persoonsgegevens, tenzij de wet of een gerechtvaardigd belang van EOP-nl of een derde dat verbiedt. Indien het EOP-nl op uw verzoek stopt met het verwerken van uw persoonsgegevens, kan dat tot gevolg hebben dat u niet langer van deze website en de daaraan verbonden diensten gebruik kunt maken.

EOP-nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor u de gegevens heeft verstrekt, tenzij langer bewaren nodig is om te voldoen aan een wettelijke plicht of het behartigen van een gerechtvaardigd belang van EOP-nl.

 

EOP-nl draagt er zorg voor dat verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden of verlening van toegang tot uw persoonsgegevens aan derden niet geschiedt zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij:

1. dat nodig is voor de verlening van een dienst die u afneemt van EOP-nl;

2. dat nodig is ter behartiging van een gerechtvaardigd belang van EOP-nl, in welke geval u daarover vooraf in kennis wordt gesteld;

3. de wet het EOP-nl daartoe verplicht;

4. het een leverancier van EOP-nl betreft en uitsluitend indien en voor zover dat noodzakelijk is in het kader van de ondersteunende diensten die de betreffende leverancier het EOP-nl verleent.

 

In het laatste geval draagt EOP-nl er zog voor dat zij een verwerkersovereenkomst sluit met betreffende leverancier om te waarborgen dat de leverancier ten aanzien van uw persoonsgegevens hetzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid hanteert als het niveau dat EOP-nl hanteert.

Indien in het kader van gebruik van deze website door u dan wel verlening van diensten aan u via deze website doorgifte van persoonsgegevens naar partijen in landen buiten de Europese Economische Ruimte plaats vindt – die geen passende bescherming bieden inzake de verwerking van persoonsgegevens – zal EOP-nl de nodige maatregelen, zodat uw persoonsgegevens conform de eisen van de Europese privacyregelgeving worden verwerkt.

In beginsel verzamelt EOP-nl geen bijzondere persoonsgegevens via de website. Bijzondere persoonsgegevens betreffen onder meer persoonsgegevens aangaande ras, politiek gezindheid, religie, levensovertuiging, seksuele leven of gezondheid, biometrische gegevens

 

U heeft de volgende rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens die wij verzamelen via de website:

1. Inzage: u kunt EOP-nl vragen om persoonsgegeven die het EOP-nl van u verwerkt, in te zien en een kopie daarvan te verkrijgen;

2. Correctie: indien persoonsgegevens die het EOP-nl van u verwerkt niet correct zijn, kunt u het EOP-nl vragen om deze te corrigeren;

3. Wissen: indien u niet meer akkoord gaat met de verwerking van uw persoonsgegevens door het EOP-nl of indien u van mening bent dat verwerking van uw persoonsgegevens door het EOP-nl niet langer nodig is voor het doel waarvoor u die aan EOP-nl heeft verstrekt, of onrechtmatig verwerkt. Kunt u EOP-nl vragen om de betreffende persoonsgegevens te wissen;

4.Beperking: indien u de juistheid van de verwerking van uw persoonsgegevens betwist of daartegen bezwaar heeft gemaakt, kunt u EOP-nl verzoeken om gedurende de periode van betwisting of bezwaar niets met de gegevens te doen dan deze alleen op te slaan;

5. Bezwaar: indien u twijfelt of uw gegevens rechtmatig worden verwerkt door het EOP-nl kun u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;

6. Dataportabiliteit: indien u aan EOP-nl persoonsgegevens heeft verstrekt en EOP-nl deze persoonsgegevens digitaal verwerkt, kunt u het EOP-nl verzoeken om deze persoonsgegevens in digitale vorm aan u beschikbaar te stellen.

 

EOP-nl heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, onbevoegde toegang, of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Echter, ondanks de vergaande inspanningen van EOP-nl, kan het EOP-nl bescherming tegen alle bedreigingen niet garanderen.

 Naar onze beste kunnen zal de toegang tot uw persoonsgegevens strikt worden beperkt tot degenen die namens EOP-nl betrokken zijn bij de verlening van diensten aan u en die anderszins binnen de kaders van de privacy- en gezondheidsregelgeving daartoe gerechtigd zijn. De individuen die toegang hebben tot de persoonsgegevens zijn verplicht om vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan.

 

Cookies

EOP-nl gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk  voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Links naar andere websites

Wees u ervan bewust dat EOP-nl website kan doorlinken naar andere websites, waaronder websites die worden onderhouden door andere entiteiten die niet worden beheerst door deze online privacyverklaring, maar door andere privacy verklaringen die een andere inhoud kunne hebben. Wij raden u aan om het privacy beleid van elke website die u bezoekt te beoordelen, voordat u persoonsgegevens verstrekt.

Geldige versie?

EOP-nl kan deze privacy verklaring aanpassen indien zij dat nodig acht. Op onze website is altijd de laatste versie van de online privacy verklaring van het EOP-nl gepubliceerd, onder vermelding van de datum van de laatste wijziging boven aan de pagina. Wij raden u aan om onze website geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijziggingen op de hoogte bent.

Vragen, klachten, opmerkingen en bezwaar

Als u vragen, klachten of opmerkingen heeft over de privacy verklaring of bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u dit aan ons kenbaar maken via expertisecentrumprematuren@amc.uva.nl. Wij zullen ons inzetten om u zo goedmogelijk van dienst te zijn. Verder informeren wij u hierbij dat u het recht heeft om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien u van mening bent dat het EOP-nl uw persoonsgegevens niet in overeenstemming met de geldige privacyregelgeving verwerkt.