De ToP kinderfysiotherapeut

 

Na afronding van de ToP opleiding bestaat de mogelijkheid te starten als ToP kinderfysiotherapeut in het eigen werkgebied. Daarvoor sluiten de gecertificeerde ToP kinderfysiotherapeut en het EOP-nl een contract met elkaar af.

Eenmaal werkzaam als ToP kinderfysiotherapeut, ontvangen zij 2 keer per jaar verplicht maar kosteloos een nascholingsdag. Ook wordt van de ToP kinderfysiotherapeut verwacht dat zij 2 keer per jaar met collega ToP kinderfysiotherapeuten een intervisiebijeenkomst houden. Het doel van deze nascholingsdagen en intervisiebijeenkomsten is het verbeteren en onderhouden van de kwaliteit van zorg die gedurende het ToP programma aan ouder en kind gegeven wordt.

 

De ToP kinderfysiotherapeut,

  1. Steunt primair de opbouw van een responsieve relatie tussen ouders en hun vroeggeboren kind. Responsiviteit van de ouder is immers essentieel voor jonge kinderen om, met behoud van de interne balans, te kunnen deelnemen aan dagelijkse activiteiten. Tijdens gezamenlijke observaties helpt de ToP kinderfysiotherapeut de ouders het gedrag van hun kind bewust te volgen. Samen onderzoeken zij wat het kind tot stand probeert te brengen, wat het zelf kan en waar het hulp bij nodig heeft. Ouders worden vervolgens aangemoedigd om de initiatieven van hun kind te ondersteunen en/of de omgeving aan te passen aan de behoeften van hun kind. Ouders leren dus hulp te bieden wanneer dat nodig is, maar ook los te laten wanneer dat kan. De ToP kinderfysiotherapeut geeft op deze manier preventieve ontwikkelingsondersteuning en beperkt zich niet tot de motorische ontwikkeling van het kind: zij/hij heeft eveneens oog voor de autonome balans, de gedragsontwikkeling en de  communicatieve vaardigheden van het kind.
  1. Versterkt de ouder(s) in hun ouderrol (empowerment), zodat de ouder meer grip krijgt op de eigen situatie en omgeving en de mediërende ouderrol (tussen kind en omgeving) beter op zich kan nemen. Empowerment wordt bevorderd door inspirerende informatie te geven over de ontwikkeling van het kind en door een strength-based benaderingswijze. Bij dit laatste worden primair de sterke kanten van ouder en kind ingezet voor interventie, welke positieve gevoelens opwekken als nieuwsgierigheid, motivatie en vertrouwen. Na elk huisbezoek (behalve bij het eerste en laatste bezoek) wordt een ouderverslag met aanbevelingen en foto’s van het kind naar de ouders gestuurd, die de sterke kanten in de interacties nogmaals bekrachtigen en de aanbeveling met uitleg onderbouwen. Dat geeft de ouder de kans om zich de gegeven informatie beter te herinneren en deze te delen met andere belangrijke personen in het leven van het kind. Daarnaast wordt met ouders eventuele steun in de omgeving (het netwerk) verkend en betrokken. Hierdoor wordt de draaglast van ouders verminderd en participatie bevorderd. Soms is het nodig dat de ToP kinderfysiotherapeut de ouders eerst helpt om ‘er te kunnen zijn’ voor hun kind. De ToP kinderfysiotherapeut kan dan de beschikbaarheid van ouders voor hun kind faciliteren door psycho-educatie te geven, contact op te nemen met de bedrijfsarts, of door hulp te bieden voor het krijgen van psychologische ondersteuning.  Ouders worden beschouwd als deskundigen en hun informatie, hulpvraag en keuzes vormen het uitgangspunt van de begeleiding.
  1. Signaleert vroegtijdig problemen en behandelt deze als die behoren tot het kennisdomein van de kinderfysiotherapeut, zoals bijvoorbeeld een asymmetrische ontwikkeling of de motorische gevolgen van een cerebrale parese. Het volgen en aansluiten bij het gedrag van het kind en de strength-based benaderingswijze blijven echter ook dan de basis van de behandeling. Immers, goede aansluiting bij de mogelijkheden van ouder en kind kan de effectiviteit van de interventie vergroten en overbelasting (stress) voorkomen. Combinaties van lichte ontwikkelingsproblemen komen bij jonge vroeggeboren kinderen vaak voor. Daarnaast hebben ouders van vroeg geboren kinderen in de eerste periode thuis meer kans op angstgevoelens en depressieve klachten. De ToP kinderfysiotherapeut heeft meetinstrumenten ter beschikking die specifiek geschikt zijn voor kinderen in de leeftijd van 0-12 maanden en voor ouders van pasgeboren kinderen om dergelijke problemen te objectiveren. De ToP kinderfysiotherapeut geeft waar nodig hulp bij het vinden van extra ondersteuning voor het kind en / of de ouders. De verwijzingen naar andere zorgverleners verlopen altijd via de kinderarts of huisarts. 
  1. Heeft naast de directe (inhoudelijke) taak ook een taak om goed af te stemmen met de andere zorgverleners. Dit is gewenst om eenduidigheid in de zorg te bevorderen en doublures te voorkomen. Het kan zowel afstemming met maatschappelijk werk, lactatiekundige, kraamzorg, orthopedagoog, (pre)logopedist, kinderarts, huisarts of jeugdarts (Centrum Jeugd en Gezin / Ouder Kind Centra) betreffen. De kinderfysiotherapeut rapporteert minimaal 2x gedurende het jaar aan de betrokken kinderarts over de voortgang en de ontwikkeling van het kind. De ToP kinderfysiotherapeut waakt ervoor dat ouders de informatie van andere zorgverleners goed begrepen hebben en kunnen toepassen. Bovendien zorgt de kinderfysiotherapeut voor continuïteit, omdat dezelfde therapeut het gezin gedurende een jaar volgt.
  1. Draagt bij aan voortdurende evaluatie en verbetering van het programma. De ToP kinderfysiotherapeut verzamelt gegevens met betrekking tot  de medische en sociaal-maatschappelijke achtergrond. Om de ontwikkeling van het kind en het welbevinden van ouders te objectiveren, gebruikt de ToP kindertherapeut kinderfysiotherapeutische meetinstrumenten en informeert ouders over het invullen van vragenlijsten in KLIK op www.hetklikt.nu. KLIK staat voor Kwaliteit van Leven In Kaart.